Οι πιο ευρως χρησιμοποιομενες δομς δεδομνων εναι ο πνακας, η στοβα, η ουρ, η λστα, το δνδρο και ο γρφος.

O πνακας (table) αποτελεται απ να σνολο ομοειδν απλν στοι- χεων, καθνα απ τα οποα καθορζεται με τη βοθεια ενς περισ- σοτρων δεικτν.

νας πνακας μπορε να εναι μας, δο περισσοτρων διαστσεων, ανλογα με το πλθος δεικτν που χρειζονται για να καθοριστε η θση του.

 Μα στοβα (stack) εναι μια γραμμικ διταξη στοιχεων, στην οποα εισγονται και εξγονται στοιχεα μνο απ το να κρο.

Η λειτουργα της εισαγωγς αποκαλεται θηση (push) και της εξαγω- γς απθηση (pull pop).

Η φιλοσοφα εισαγωγς και εξαγωγς των στοιχεων ονομζεται LIFO (Last In, First Out), δηλαδ το τελευταο εισαγμενο δεδομνο εξρχεται και πρτο.

Μια ουρ (queue) αποτελε μια γραμμικ διταξη στοιχεων, στην οποα εισγονται να στοιχεα απ να κρο και εξγονται υπρχοντα στοιχεα απ το λλο κρο .

Η λειτουργα της ουρς απο- καλεται FIFO (First In, First Out), δηλαδ το στοιχεο το οποο εισ- γεται πρτο στην ουρ εξρχεται και πρτο.

Σε μια (συνδεσμικ) λστα (linked list) τα στοιχεα φανονται «λογι- κ» τι εναι γραμμικ διατεταγμνα, χωρς μως αυτ να σημανει τι βρσκονται σε συνεχμενες θσεις της μνμης του υπολογιστ

Ανεξρτητα απ τη θση που καταλαμβνει στη μνμη να δεδομνο, συσχετζεται με το επμεν του με τη βοθεια κποιου δεκτη (pointer).

Τo δνδρο (tree) εναι μη γραμμικ δομ που αποτελεται απ να σ- νολο κμβων, οι οποοι συνδονται με ακμς.

Υπρχει μνο νας κμβος, απ τον οποο μνο ξεκινον ακμς, που ονομζε- ται ρζα (root).

Σε λους τους λλους κμβους καταλγει μα ακμ και ξεκινον καμα, μα περισστερες.

Οι κμβοι στους οποους καταλ- γουν μνο ακμς, ονομζονται φλλα.

Ο γρφος (graph) αποτελε τη πιο γενικ δομ δεδομνων μια και απο- τελεται απ κμβους και ακμς χωρς μως κποια ιερρχηση.

Υπρχουν διφοροι τρποι δικρισης των δομν δεδομνων.

Διακρνονται σε στατικς και δυναμικς.

Οι στατικς δομς χουν σταθερ μγεθος και μπορον να κατακρατσουν συγκεκριμνο πλθος στοιχεων.

Αντθετα οι δυναμικς δομς δεν χουν σταθερ μγεθος και το πλθος των στοιχεων τους μπορε να μεγαλνει να μικρανει καθς στη δομ εισγονται να δεδομνα διαγρφονται λλα.

Οι δομς δεδομνων διακρνονται επσης σε γραμμικς και μη γραμ- μικς.

Στις γραμμικς δομς μπορε να ορισθε κποια σχση διταξης για δο οποιαδποτε διαδοχικ στοιχεα τους.

Αυτ σημανει τι κποιο στοιχεο θα εναι πρτο και κποιο τελευταο.

Οποιοδποτε απ τα υπλοιπα θα πεται απ το προηγομεν του και θα προηγεται απ το επμεν του.

Στις μη γραμμικς δομς δεν μπορε να οριστε μια σχση διταξης πως η παραπνω.

Ττοιες δομς εναι τα δνδρα και οι γρφοι.

Στα δνδρα νας κμβος χει ναν προηγομενο αλλ πιθανν πολλος επμενους.

Στους γρφους κθε κμβος μπορε να χει πολ- λος προηγομενους και πολλος επμενους.
    2
    : / -