• OSI -

Τα επτ (7) εππεδα του μοντλου αναφορς για τη Διασνδεση Ανοικτν Συστημτων,ξεκινντας απ το χαμηλτερο 1ο το οποο εναι το φυσικ και προς το αντερο, χουν ωςεξς:
1. Το Φυσικ Εππεδο στρμα (Physical layer) ασχολεται με τη μετδοση των bit(1|0) που απαρτζουν την ομαδοποιημνη πληροφορα (πλασιο δεδομνων), μσωτου φυσικο μσου το οποο μπορε να εναι καλδιο, οπτικ να ασρματη ζεξη. Τα bit κωδικοποιονται ως ηλεκτρικ, οπτικ ηλεκτρομαγνητικ σματα.
Ασχολεται επσης με τα ηλεκτρικ, μηχανικ και λειτουργικ χαρακτηριστικ των
διεπαφν (interfaces), το εδος και τα χαρακτηριστικ του φυσικο μσου, τον
τπο του συνδετρα (connector), ποιο σμα αναπαριστ το 1 και ποιο το 0 καθς και με το συγχρονισμ των συσκευν. Γενικ μιλντας, αναφρεται σε
χειροπιαστ-φυσικ πργματα.
2. Το Εππεδο Ζεξης Σνδεσης Δεδομνων (Data Link layer) παρχει τη φυσικ διευθυνσιοδτηση (MAC Addresses) και εναι υπεθυνο για τον λεγχο του μσου μετδοσης και του πτε μπορον να εκπεμφθον δεδομνα σε αυτ. Η λειτουργα αυτ παρχεται απ το υποεππεδο Ελγxου Πρσβασης στο Μσο (Media Access Control).Το υποεππεδο Λογικο Ελγχου της Ζεξης (Logical Link Control) εξασφαλζει την αξιπιστη επικοινωνα μεταξ δυο μεσα συνδεδεμνων γειτονικν κμβων (βρσκονται στο διο φυσικ/τοπικ δκτυο). Εκτελε βασικς λειτουργες ανχνευσης/διρθωσης σφαλμτων, ελγχου ρος των πληροφοριν και συγχρονισμο πλαισων. Η ομδα των bit που συνθτουν την μονδα πληροφορας αυτο του επιπδου ονομζεται πλασιο (frame). Η αρχ και το τλος του πλαισου σηματοδοτονται κατλληλα στε να μπορε να συγχρονιστε ο λλος κμβος.
3. Το εππεδο Δικτου (Network layer) παρχει τη λογικ διευθυνσιοδτηση με ενιαο και μοναδικ τρπο για λη την κταση των διασυνδεμνων μεταξ τους δικτων.
Φροντζει στε πακτα διαφρων μεγεθν να μπορον να παραδοθον απ τον
αποστολα στον τελικ κμβο του παραλπτη διασχζοντας λους τους
ενδιμεσους κμβους και δκτυα, που ενδεχομνως μεσολαβον μχρι τον τελικ προορισμ. ργο του εναι η ερεση της κατλληλης διαδρομς και παρδοση του πακτου δεδομνων στον τελικ κμβο η οποα χαρακτηρζεται ως δρομολγηση (routing). Στην προσπθεια αυτ το πακτο μπορε να χρειαστε να διασπαστε σε διφορα τμματα τα οποα μπορε να φτσουν απ λλες διαδρομς και με διαφορετικ σειρ, μως το εππεδο δικτου θα τα επανασυνθσει και θα αναφρει οποιαδποτε προβλματα παρδοσης προκψουν. Το εππεδο δικτου στο μοντλο OSI παρχει υπηρεσες με σνδεση και χωρς σνδεση.
4. Το εππεδο Μεταφορς (Transport layer) παρχει λες τις λειτουργες και τα μσα που απαιτονται στε να επιτευχθε μια απ κρο σε κρο επικοινωνα μεταξ προγραμμτων διεργασιν, εξασφαλζοντας το επιθυμητ εππεδο ποιτητας υπηρεσας (quality of service, QoS). Η ποιτητα της υπηρεσας περιλαμβνει τις απαιτσεις για την καθυστρηση αποκατστασης επικοινωνας, την πιθαντητα απλειας της σνδεσης, τον επιτυγχανμενο ρυθμ διακνηση (throughput), το βαθμ προτεραιτητας και την ασφλεια. Το εππεδο μεταφορς, στο OSI παρχει υπηρεσες προσανατολισμνες σε σνδεση (connection oriented) και υπηρεσες χωρς σνδεση (connectionless). Οι υπηρεσες με σνδεση βασζονται σε λογικς συνδσεις οι οποες αποκαθστανται, διατηρονται μεταφροντας δεδομνα και τερματζονται. Σε αυτς τις συνδσεις παρχεται αξιοπιστα στην επικοινωνα με τον λεγχο ρος, τον τεμαχισμ, την αρθμηση και την επανασνθεση των μηνυμτων με τη σωστ σειρ και τον λεγχο/διρθωση των σφαλμτων. Το εππεδο αυτ χει να διαχειριστε τις επιβεβαισεις λψης των πακτων, τις επανεκπομπς, τους χρονιστς αναμονς και μετρητς προσπαθειν και το σημαντικτερο να τα κρψει λα αυτ απ τα αντερα στρματα. Εναι το χαμηλτερο εππεδο που παρχει απ κρο σε κρο επικοινωνα και εναι υπ τον λεγχο του χρστη.
5. Το εππεδο Συνδου (Session layer) παρχει τα αναγκαα μσα για την οργνωση και το συγχρονισμ των διαλγων μεταξ των ανωτρων επιπδων. Επιτρπει  απαγορεει την παροχ συγκεκριμνης υπηρεσας, αποκαθιστ τη σνδεση εν για κποιο λγο διακοπε και περιλαμβνει λειτουργες πως η εξακρβωση του χρστη, η χρωση κ.λπ. Η διαδικασα απομακρυσμνης εισδου (log-in) σε ναν υπολογιστ και ο λεγχος του συνθηματικο (password) αφορον το εππεδο συνδου. Το εππεδο αυτ εναι υπεθυνο για τον ομαλ τερματισμ της αντστοιχης σνδεσης του 4ου επιπδου.
6. Το εππεδο Παρουσασης (Presentation layer) ασχολεται με την αναπαρσταση της πληροφορας που μεταφρεται απ εφαρμογ σε εφαρμογ καθς επσης και με τη δομ των δεδομνων. Τροποποιε κατλληλα τα δεδομνα στε να εναι κατανοητ απ την εφαρμογ ποτε χρησιμοποιεται διαφορετικς κδικας απ την λλη μερι. Εναι δηλαδ ο μεταφραστς του δικτου ταν αυτ απαιτεται. Στο εππεδο αυτ γνεται η συμπεση των δεδομνων για καλτερη εκμετλλευση της χωρητικτητας του καναλιο επικοινωνας και η κρυπτογρφηση.
7. Το εππεδο Εφαρμογς (Application layer) εναι το αντερο και τελευταο εππεδο προς τον χρστη και παρχει τον τρπο για να μπορε μια εφαρμογ να συνομιλε με μια λλη. Ειδικτερα επιτρπει την εξακρβωση της ταυττητας των εφαρμογν που θλουν να επικοινωνσουν, επιβεβαινει την διαθεσιμτητα των εφαρμογν και του δικαιματος για συνομιλα. Επσης προσδιορζει το πρωτκολλο στο οποο αναφρονται οι εφαρμογς και με βση το οποο διεξγεται η συνομιλα. Για παρδειγμα στην υπηρεσα του παγκσμιου ιστο (WEB), ο φυλλομετρητς (web browser) και ο αντστοιχος διακομιστς (web server) εναι εφαρμογς του επιπδου εφαρμογς και το αντστοιχο πρωτκολλο εφαρμογς εναι το HTTP.
    7
    : - ..-