Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

18 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Μια χαρτογραφική εικόνα

Α. απεικονίζεται με γεωμετρικό τρόπο,με τη βοήθεια γραμμών,ορθογωνίων,ελλείψεων ή τόξων

Β. δημιουργείται από μια διάταξη κουκκίδων,που είναι γνωστά ως εικονοστοιχεία(pixels)

Γ. δημιουργείται από μια διάταξη γεωμετρικών σχημάτων,που είναι γνωστά ως εικονοστοιχεία(pixels)

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

2η ερώτηση

Η ανάλυση μιας εικόνας

Α. εκφράζει τον αριθμό των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για την δημιουργία μιας εικόνας και καθορίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη χρωματική περιγραφή ενός εικονοστοιχείου

Β. εκφράζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. βαθ1 + ...+χρωμ. βαθν)) / 8

Γ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάσταση και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)

Δ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων που βρίσκονται στη διαγώνιο της εικόνας και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

3η ερώτηση

Το χρωματικό βάθος μιας εικόνας

Α. εκφράζει τον αριθμό των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για την δημιουργία μιας εικόνας και καθορίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη χρωματική περιγραφή ενός εικονοστοιχείου

Β. εκφράζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. βαθ1 + ...+χρωμ. βαθν)) / 8

Γ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάσταση και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)

Δ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων που βρίσκονται στη διαγώνιο της εικόνας και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

4η ερώτηση

Το μέγεθος μιας εικόνας

Α. εκφράζει τον αριθμό των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για την δημιουργία μιας εικόνας και καθορίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη χρωματική περιγραφή ενός εικονοστοιχείου

Β. εκφράζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. βαθ1 + ...+χρωμ. βαθν)) / 8

Γ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάσταση και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)

Δ. εκφράζει τη πυκνότητα των εικονοστοιχείων που βρίσκονται στη διαγώνιο της εικόνας και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα(dots per inch,dpi)


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

5η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Α. Το μέγεθος των χαρτογραφικών εικόνων εξαρτάται από τη πολυπλοκότητα των σχημάτων που περιγράφουν και είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος των αντίστοιχων διανυσματικών εικόνων.

Β. Το μέγεθος των διανυσματικών εικόνων εξαρτάται από τη πολυπλοκότητα των σχημάτων που περιγράφουν και είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος των αντίστοιχων χαρτογραφικών εικόνων.

Γ. Το μέγεθος των διανυσματικών εικόνων εξαρτάται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων που περιγράφουν και είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος των αντίστοιχων χαρτογραφικών εικόνων.

Δ. Το μέγεθος των διανυσματικών εικόνων εξαρτάται από τη πολυπλοκότητα των εικονοστοιχείων που περιγράφουν και είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το μέγεθος των αντίστοιχων χαρτογραφικών εικόνων.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

6η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

Α. Συμπίεση είναι ο περιορισμός του μεγέθους των αρχείων εικόνων

Β. Για την επεξεργασία των συμπιεσμένων είναι απαραίτητη η επαναφορά τους στο αρχικό μέγεθος μέσω της αποσυμπίεσης.

Γ. Λόγος συμπίεσης εκφράζει το βαθμό συμπίεσης και ισούται με το λόγο των αρχικών δεδομένων προς τον όγκο τους μετά την συμπίεση

Δ. Λόγος συμπίεσης εκφράζει το βαθμό συμπίεσης και ισούται με το λόγο των τελικών δεδομένων προς τον όγκο τους πριν την συμπίεση


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

7η ερώτηση

Κατά τη διαδικασία της σάρωσης

Α. δημιουργούνται διανυσματικές εικόνες,που αναφέρονται ωε raster images ενώ τα εικονοστοιχεία είναι γνωστά ως dots.O σαρωτής σπάει την τυπωμένη εικόνα σε εικονοστοιχεία,τα οποία τα μετατρέπει σε κατάλληλους αριθμούς ώστε να αποτελέσουν το αντίστοιχο αρχείο.

Β. δημιουργούνται χαρτογραφικές(bitmap) εικόνες,που αναφέρονται ως raster images ενώ τα εικονοστοιχεία είναι γνωστά ως dots.O σαρωτής σπάει την τυπωμένη εικόνα σε εικονοστοιχεία,τα οποία τα μετατρέπει σε κατάλληλους αριθμούς ώστε να αποτελέσουν το αντίστοιχο αρχείο.

Γ. δημιουργούνται χαρτογραφικές(bitmap) εικόνες,που αναφέρονται ως raster images ενώ τα εικονοστοιχεία είναι γνωστά ως dots.O σαρωτής σπάει την τυπωμένη εικόνα σε αριθμούς ,τα οποία τα μετατρέπει σε κατάλληλα εικονοστοιχεία ώστε να αποτελέσουν το αντίστοιχο αρχείο.

Δ. δημιουργούνται διανυσματικές εικόνες,που αναφέρονται ως raster images ενώ τα εικονοστοιχεία είναι γνωστά ως dots.O σαρωτής σπάει την τυπωμένη εικόνα σε αριθμούς ,τα οποία τα μετατρέπει σε κατάλληλα εικονοστοιχεία ώστε να αποτελέσουν το αντίστοιχο αρχείο.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

8η ερώτηση

Η Ανάλυση του σαρωτή

Α. καθορίζεται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά μονάδα μήκους ,που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής (ppi,pixels per inches).

Β. καθορίζεται από τον αριθμό των χρωμάτων ή διαβαθμίσεων του γκρί που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη περιγραφή κάθε εικονοστοιχείου.

Γ. καθορίζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. αποδ1 + ...+χρωμ. αποδν)) / 8

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

9η ερώτηση

Η Χρωματική απόδοση του σαρωτή

Α. καθορίζεται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά μονάδα μήκους ,που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής (ppi,pixels per inches).

Β. καθορίζεται από τον αριθμό των χρωμάτων ή διαβαθμίσεων του γκρί που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη περιγραφή κάθε εικονοστοιχείου.

Γ. καθορίζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. αποδ1 + ...+χρωμ. αποδν)) / 8

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

10η ερώτηση

Το μέγεθος ενός αρχείου του σαρωτή

Α. καθορίζεται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων ανά μονάδα μήκους ,που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής (ppi,pixels per inches).

Β. καθορίζεται από τον αριθμό των χρωμάτων ή διαβαθμίσεων του γκρί που μπορεί να αποδώσει ο σαρωτής και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για τη περιγραφή κάθε εικονοστοιχείου.

Γ. καθορίζεται από τον τύπο: ((πλατος * ύψος)*(οριζ. * κατακορ. ανάλ.)*(χρωμ. αποδ1 + ...+χρωμ. αποδν)) / 8

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

11η ερώτηση

Με τον όρο Animation εννοούμε:

Α. μια σειρά εικόνων που ανανεώνονται διαδοχικά με μικρή ταχύτητα και φαίνονται να αναμιγνύονται η μια με την άλλη δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.(Μετριέται σε fps,frames per sec)

Β. μια σειρά εικόνων που ανανεώνονται διαδοχικά με μεγάλη ταχύτητα και φαίνονται να αναμιγνύονται η μια με την άλλη δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.(Μετριέται σε fps,frames per sec)

Γ. μια σειρά video που ανανεώνονται διαδοχικά με μεγάλη ταχύτητα και φαίνονται να αναμιγνύονται η μια με την άλλη δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.(Μετριέται σε fps,frames per sec)

Δ. μια σειρά εικόνων που ανανεώνονται διαδοχικά με μεγάλη ταχύτητα και φαίνονται να αναμιγνύονται η μια με την άλλη δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.(Μετριέται σε dpi,dots per inches)


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

12η ερώτηση

Η μετατροπή του αναλογικού σήματος ήχου σε ψηφιακό ονομάζεται:

Α. μαγνητοφώνηση και την πραγματοποιεί η κάρτα ήχου

Β. ηχογράφηση και την πραγματοποιεί η κάρτα κάρτα γραφικών

Γ. δειγματοληψία ή ψηφιοποίηση και την πραγματοποιεί η κάρτα ήχου

Δ. δειγματοληψία ή ψηφιοποίηση και την πραγματοποιεί η κάρτα γραφικών


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

13η ερώτηση

Στη δειγματοληψία το μέγεθος του δείγματος:

Α. καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων που παίρνει η κάρτα ήχου ανά δευτερόλεπτο και μετριέται σε Khz.

Β. καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων που παίρνει η κάρτα ήχου ανά λεπτό και μετριέται σε Khz.

Γ. καθορίζεται από τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων bit που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της συχνότητας(αριθμό των επαναλήψεων στη μονάδα χρόνου) του σήματος

Δ. καθορίζεται από τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων bit που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του πλάτους(μέγιστη τιμή) του σήματος


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

14η ερώτηση

Ο ρυθμός δειγματοληψίας:

Α. καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων που παίρνει η κάρτα ήχου ανά δευτερόλεπτο και μετριέται σε Khz.

Β. καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων που παίρνει η κάρτα ήχου ανά λεπτό και μετριέται σε Khz.

Γ. καθορίζεται από τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων bit που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της συχνότητας(αριθμό των επαναλήψεων στη μονάδα χρόνου) του σήματος

Δ. καθορίζεται από τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων bit που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του πλάτους(μέγιστη τιμή) του σήματος


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

15η ερώτηση

Το πρότυπο MIDI

Α. καθορίζει τον ενδιάμεσο εξοπλισμό και το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή κάθε είδους δεδομένων μεταξύ περιφερειακών και υπολογιστών

Β. καθορίζει τον ενδιάμεσο εξοπλισμό και το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή γραφικών δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή

Γ. καθορίζει τον ενδιάμεσο εξοπλισμό και το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή ηχητικών δεδομένων μεταξύ μουσικών οργάνων και υπολογιστών

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

16η ερώτηση

Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι κατάληξη αρχείου ήχου

Α. AIF

Β. MP3

Γ. GIF

Δ. MID


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

17η ερώτηση

Κάθε κάρτα ήχου χαρακτηρίζεται από 3 βασικές παραμέτρους

Α. Μήκος ADC-DAC,ρυθμός δειγματολειψίας,επεξεργαστής ψηφιακού σήματος(dsp)

Β. Πλάτος ADC-DAC,ρυθμός δειγματολειψίας,Μνήμη ψηφιακού σήματος(dsp)

Γ. Πλάτος ADC-DAC,ρυθμός δειγματολειψίας,επεξεργαστής ψηφιακού σήματος(dsp)

Δ. Πλάτος ADC-DAC,ρυθμός επεξεργασίας,επεξεργαστής ψηφιακού σήματος(dsp)


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

18η ερώτηση

Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι κατάληξη αρχείου εικόνας

Α. JPG

Β. AVI

Γ. PCX

Δ. BMP


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

Έχει διαβαστεί: 376 φορές


Κατηγορία:

Πολυμέσα_Δίκτυα_κεφ_2