Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

9 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Τα πολυμέσα είναι:

Α. ο κλαδος της πληροφορικής τεχνολογίας,που ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων κείμενου,για την αναπαράσταση,παρουσίαση,αποθήκευση,μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών

Β. ο κλαδος της πληροφορικής τεχνολογίας,που ασχολείται με το συνδυασμό αναλογικών δεδομένων πολλαπλών μορφών - δηλαδή κείμενου,γραφικών,ακίνητης-κινούμενης εικόνας,ήχου,βίντεο για την αναπαράσταση,παρουσίαση,μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών

Γ. ο κλαδος της πληροφορικής τεχνολογίας,που ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών - δηλαδή κείμενου,γραφικών,ακίνητης-κινούμενης εικόνας,ήχου,βίντεο για την αναπαράσταση,παρουσίαση,αποθήκευση,μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών

Δ. ο κλαδος της πληροφορικής τεχνολογίας,που ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών - δηλαδή κείμενου,γραφικών,ήχου για την αναπαράσταση,παρουσίαση,αποθήκευση,μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

2η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:

Α. Διακριτοί τύποι είναι το κείμενο,τα γραφικά και η ακίνητη εικόνα.

Β. Συνεχής τύποι είναι το κείμενο,τα γραφικά και η ακίνητη εικόνα.

Γ. Διακριτοί τύποι είναι ο ήχος,η κινούμενη εικόνα και το βίντεο.

Δ. Συνεχής είναι ο ήχος,το κείμενο και το βίντεο.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

3η ερώτηση

Απαντήστε ποια πρόταση από τις παρακάτω αντιστοιχεί στον όρο Αλληλεπιδραστικότητα

Α. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας δυναμικά στην εξέλιξή της και καθορίζοντας τη μορφή ,τη σειρά και τη ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία.

Β. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας στατικά στην εξέλιξή της και καθορίζοντας τη μορφή ,τη σειρά και τη ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία.

Γ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας δυναμικά στην εξέλιξή της και καθορίζοντας τη σειρά και τη ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία.

Δ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας δυναμικά στην εξέλιξή της χωρίς όμως να καθορίζει τη μορφή ,τη σειρά και τη ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία.


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

4η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

Α. Το υπερκείμενο περιέχει συνδέσμους δηλαδή λέξεις που έχουν την ιδιότητα να μας παραπέμπουν σε άλλο κόμβο όταν τις επιλέξουμε

Β. Το υπερκείμενο περιέχει λέξεις και εικόνες που έχουν την ιδιότητα να μας παραπέμπουν μόνο στον ίδιο κόμβο

Γ. Το υπερμέσο περιέχει και συνδέσμους δηλαδή λέξεις που έχουν την ιδιότητα να μας παραπέμπουν σε άλλο κόμβο όταν τις επιλέξουμε

Δ. Το υπερμέσο περιέχει εικόνες που έχουν την ιδιότητα να μας παραπέμπουν σε άλλο κόμβο όταν τις επιλέξουμε


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

5η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή(ερ2):

Α. Στην παθητική παρουσίαση ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής και ελέγχει δυναμικά τη παρουσίαση της πληροφορίας

Β. Στην ενεργητική παρουσίαση ο χρήστης ακολουθεί αυστηρά εναν προκαθορισμένο τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας

Γ. Στην ενεργητική παρουσίαση ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής και ελέγχει δυναμικά τη παρουσίαση της πληροφορίας

Δ. Στην ενεργητική παρουσίαση ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής και ελέγχει με αυστηρά καθορισμένο τρόπο τη παρουσίαση της πληροφορίας


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

6η ερώτηση

Ποιά περίπτωση από τις παρακάτω δεν αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό των πολυμέσων που προσφέρουν ενεργητική παρουσίαση της πληροφορίας

Α. Βάση πληροφοριών

Β. Κόμβοι

Γ. Στατικός έλεγχος

Δ. Σύνδεσμοι


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

7η ερώτηση

Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος: Στη αλληλεπιδραστικότητα 2ου βαθμού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

Α. να τροποποιεί ή να μετασχηματίζει τα περιεχόμενα των κόμβων της εφαρμογής

Β. να δημιουργεί και να ενσωματώνει στην εφαρμογή νέους κόμβους πληροφορίας

Γ. να δέχεται ανάδραση από την εφαρμογή ,μέσω ανάλυσης - αξιολόγησης των ενεργειών του πάνω σε αυτή και της δημιουργίας απαντήσεων από το σύστημα

Δ. να μπορεί να παρεμβαίνει καθορίζοντας μόνο τη μορφή,τη σειρά και τη ταχύτητα εμφάνισης της πληροφορίας


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

8η ερώτηση

Ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο ιεραρχικής οργανωσης ηλεκτρονικών βιβλίων περιλαμβάνει τους εξής τύπους σελίδων

Α. σελίδα εισαγωγής - σελίδα διόρθωσης - ριζικές σελίδες - τελικές σελίδες

Β. αρχικές σελίδες - σελίδα περιεχομένων - ριζικές σελίδες - τελικές σελίδες

Γ. σελίδα εισαγωγής - σελίδα περιεχομένων - ριζικές σελίδες - τελικές σελίδες

Δ. σελίδα εισαγωγής - σελίδα περιεχομένων - κανονικές σελίδες - τελικές σελίδες


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

9η ερώτηση

Τα συστήματα ανάπτυξης πολυμέσων θα πρέπει να έχουν:

Α. μεγάλη υπολογιστική ισχύ - ταχύτητα - αποθηκευτική ικανότητα - γραμμικότητα

Β. μεγάλη υπολογιστική ισχύ - ταχύτητα - αποθηκευτική ικανότητα

Γ. μεγάλη υπολογιστική ισχύ - ταχύτητα - συγκριτική ικανότητα

Δ. μεγάλη υπολογιστική ισχύ - μνήμη - συγκριτική ικανότητα


Δημοσιεύτηκε στις: 2011-07-07

Έχει διαβαστεί: 375 φορές


Κατηγορία:

Πολυμέσα_Δίκτυα_κεφ_1