Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

14 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι:

2016-01-25 13:23:37

Α. ένα σύνολο από υπολογιστές που δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους , και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα χωρίς όμως να μοιράζονται περιφερειακές συσκευές.

Β. ένα σύνολο από υπολογιστές που δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους , και μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές).

Γ. ένα σύνολο από υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κάποιου μέσου μετάδοσης, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές).

Δ. ένα σύνολο από υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κάποιου μέσου μετάδοσης, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα αλλά δεν μπορούν να μοιράζονται περιφερειακές συσκευές.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

2η ερώτηση

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, οφείλουν όλοι να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες.

2016-01-25 13:35:06

Α. Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το πιο γνωστό πρωτόκολλο δικτύου που αποτελεί και το βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου είναι το TAP/AP.

Β. Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας. Το πιο γνωστό πρωτόκολλο δικτύου που αποτελεί και το βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου είναι το TCP/IP.

Γ. Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται πρωτόκολλο επέκτασης. Το πιο γνωστό πρωτόκολλο επέκτασης που αποτελεί και το βασικό πρωτόκολλο επέκτασης του διαδικτύου είναι το TCP/IP.

Δ. Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται λεξικό επέκτασης. Το πιο γνωστό λεξικό επέκτασης δικτύου που αποτελεί και το βασικό λεξικό του διαδικτύου είναι το TCP/IP.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

3η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση και χρήση ενός δικτύου υπολογιστών είναι:

2016-01-25 13:40:05

Α. Η επικοινωνία μεταξύ ίδιου τύπου υπολογιστών και η ανταλλαγή δεδομένων.

Β. Ο διαμοιρασμός του εξοπλισμού, των προγραμμάτων και των δεδομένων του δικτύου.

Γ. Η ευκολία επέκτασης ενός δικτύου με την εγκατάσταση επιπλέον περιφερειακών συσκευών και την ένταξη άλλων υπολογιστών, άρα και χρηστών.

Δ. Η παροχή υψηλής αξιοπιστίας στην επικοινωνία, αφού σε περίπτωση που πάθει βλάβη ένας υπολογιστής μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από έναν άλλο υπολογιστή του δικτύου και έτσι να συνεχιστεί αδιάλειπτα η εργασία.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

4η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ08

Το καλώδιο που απεικόνιζεται στην παραπάνω φωτογραφία είναι:

2016-01-25 13:46:34

Α. ομοαξονικό

Β. συνεστραμμένων ζευγών

Γ. οπτική ίνα

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

5η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ08

Το καλώδιο που απεικόνιζεται στην παραπάνω φωτογραφία είναι:

2016-01-25 13:51:49

Α. ομοαξονικό

Β. συνεστραμμένων ζευγών

Γ. οπτική ίνα

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

6η ερώτηση
Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ08

Το καλώδιο που απεικόνιζεται στην παραπάνω φωτογραφία είναι:

2016-01-25 13:56:18

Α. ομοαξονικό

Β. συνεστραμμένων ζευγών

Γ. οπτική ίνα

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

7η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή

2016-01-25 13:58:27

Α. Σε ένα Τοπικό Δίκτυο (Local Area Network - LAN) οι υπολογιστές και τα περιφερειακά που απαρτίζουν το δίκτυο εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση. Το Διαδίκτυο ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Β. Το Αστικό – Μητροπολιτικό δίκτυο (Metropolitan Area Network - MAN) που είναι μικρότερο από το τοπικό δίκτυο και εκτείνεται μέχρι τα όρια μιας χώρας.

Γ. Το Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network WAN) καλύπτει μικρές γεωγραφικές περιοχές, π.χ. μία πόλη ,μια χώρα. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στο δίκτυο του σχολικού μας εργαστηρίου.

Δ. Το Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network WAN) καλύπτει μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, π.χ. μία χώρα, μία ήπειρο, ολόκληρο τον πλανήτη μας. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στο διαδίκτυο - internet.


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

8η ερώτηση

Τεχνικής προώθησης της πληροφορίας.
Χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

2016-01-25 14:04:58

Α.
Δίκτυα μεταγωγής, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη – συνομιλητή (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία).
Δίκτυα ακρόασης, όπου το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό μέσο και όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν (π.χ. τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα).

Β.
Δίκτυα ακρόασης, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη – συνομιλητή (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία).
Δίκτυα μεταγωγής, όπου το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα κοινό μέσο και όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν (π.χ. τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα).

Γ.
Δίκτυα μεταγωγής, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη – συνομιλητή (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία).
Δίκτυα ακρόασης, όπου το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα ξεχωριστό μέσο για κάθε σταθμό και όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν τη δυνατότητα να το λάβουν (π.χ. τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα).

Δ.
Δίκτυα μεταγωγής, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του παραλήπτη – συνομιλητή (π.χ. τηλεφωνικό δίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία).
Δίκτυα ακρόασης, όπου το μήνυμα εκπέμπεται σε ένα ξεχωριστό μέσο για κάθε σταθμό αλλά μπορούν να το λάβουν μόνο εκείνοι οι σταθμοί εργασίας που έχουν την εξουσιοδότηση (π.χ. τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά και δορυφορικά δίκτυα).


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

9η ερώτηση

Στην τοπολογία Αρτηρίας ή διαύλου (Bus):

2016-01-25 14:11:24

Α. υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (υπολογιστής, hub) που λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server). Για την επικοινωνία (αποστολή μηνύματος, πακέτου) μεταξύ δύο κόμβων σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση του εξυπηρετητή που θα λάβει το πακέτο και, αφού ελέγξει τη διεύθυνση του παραλήπτη, θα το στείλει σε αυτόν.

Β. ο κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με τον διπλανό του έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα με τη χρήση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας. Το μήνυμα που στέλνει ένας υπολογιστής αναμεταδίδεται, αφού πρώτα ενισχυθεί από τον κάθε κόμβο στον επόμενο προς μία μόνο κατεύθυνση, αλλά μπορεί να το διαβάσει μόνο ο παραλήπτης στον οποίο αποστέλλεται.

Γ. χρησιμοποιείται ένα κεντρικό καλώδιο και όλοι οι κόμβοι(υπολογιστές και περιφερειακά) είναι συνδεδεμένα σε αυτό. Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνεται από έναν κόμβο παραμένει πάνω στη γραμμή και λαμβάνεται μόνο από τον παραλήπτη, μια και το κάθε πακέτο πληροφοριών που μεταδίδεται στην κοινή γραμμή έχει καταγεγραμμένες τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη.

Δ. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

10η ερώτηση

Στην τοπολογία Αστέρα (Star)

2016-01-25 14:24:56

Α. υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (υπολογιστής, hub) που λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server). Για την επικοινωνία (αποστολή μηνύματος, πακέτου) μεταξύ δύο κόμβων σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση του εξυπηρετητή που θα λάβει το πακέτο και, αφού ελέγξει τη διεύθυνση του παραλήπτη, θα το στείλει σε αυτόν.

Β. ο κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με τον διπλανό του έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα με τη χρήση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας. Το μήνυμα που στέλνει ένας υπολογιστής αναμεταδίδεται, αφού πρώτα ενισχυθεί από τον κάθε κόμβο στον επόμενο προς μία μόνο κατεύθυνση, αλλά μπορεί να το διαβάσει μόνο ο παραλήπτης στον οποίο αποστέλλεται.

Γ. χρησιμοποιείται ένα κεντρικό καλώδιο και όλοι οι κόμβοι(υπολογιστές και περιφερειακά) είναι συνδεδεμένα σε αυτό. Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνεται από έναν κόμβο παραμένει πάνω στη γραμμή και λαμβάνεται μόνο από τον παραλήπτη, μια και το κάθε πακέτο πληροφοριών που μεταδίδεται στην κοινή γραμμή έχει καταγεγραμμένες τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη.

Δ. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

11η ερώτηση

Στην τοπολογία Δακτυλίου (Ring)

2016-01-25 14:26:54

Α. υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (υπολογιστής, hub) που λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server). Για την επικοινωνία (αποστολή μηνύματος, πακέτου) μεταξύ δύο κόμβων σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση του εξυπηρετητή που θα λάβει το πακέτο και, αφού ελέγξει τη διεύθυνση του παραλήπτη, θα το στείλει σε αυτόν.

Β. ο κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με τον διπλανό του έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα με τη χρήση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας. Το μήνυμα που στέλνει ένας υπολογιστής αναμεταδίδεται, αφού πρώτα ενισχυθεί από τον κάθε κόμβο στον επόμενο προς μία μόνο κατεύθυνση, αλλά μπορεί να το διαβάσει μόνο ο παραλήπτης στον οποίο αποστέλλεται.

Γ. χρησιμοποιείται ένα κεντρικό καλώδιο και όλοι οι κόμβοι(υπολογιστές και περιφερειακά) είναι συνδεδεμένα σε αυτό. Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνεται από έναν κόμβο παραμένει πάνω στη γραμμή και λαμβάνεται μόνο από τον παραλήπτη, μια και το κάθε πακέτο πληροφοριών που μεταδίδεται στην κοινή γραμμή έχει καταγεγραμμένες τις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη.

Δ. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

12η ερώτηση

Στην τοπολογία Δακτυλίου (Ring):

2016-01-25 14:29:26

Α. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού δεν επηρεάζει το δίκτυο

Β. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού επηρεάζει το δίκτυο

Γ. σε περίπτωση βλάβης ενός κόμβου διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου

Δ. σε περίπτωση βλάβης ενός κόμβου δεν διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

13η ερώτηση

Στην τοπολογία Αστέρα (Star):

2016-01-25 14:35:06

Α. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού δεν επηρεάζει το δίκτυο.

Β. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού επηρεάζει το δίκτυο.

Γ. σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού κόμβου δεν διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου

Δ. Τίποτα από τα πααραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

14η ερώτηση

Στην τοπολογία Αρτηρίας ή διαύλου (Bus)

2016-01-25 14:42:34

Α. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού δεν επηρεάζει το δίκτυο.

Β. πιθανή βλάβη στη λειτουργία των άλλων κόμβων εκτός του κεντρικού επηρεάζει το δίκτυο.

Γ. σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού κόμβου δεν διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου

Δ. σε περίπτωση που υποστεί βλάβη το καλώδιο που ενώνει τους κόμβους έχει επιπτώσεις στο δίκτυο


Δημοσιεύτηκε στις: 2016-01-25

Έχει διαβαστεί: 683 φορές


Κατηγορία:

Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ08