Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

5 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Γενικότερα, ως πρόβλημα θεωρούμε:

2015-10-31 17:32:25

Α. κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος μας είναι γνωστή και προφανής.

Β. κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν μας είναι γνωστή αλλά είναι συνήθως προφανής.

Γ. κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν μας είναι γνωστή ούτε προφανής.

Δ. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-10-31

2η ερώτηση

Για την αντιμετώπιση των δύσκολων και σύνθετων προβλημάτων απαιτείται:

2015-10-31 17:57:07

Α. πρώτα η κατανόησή τους με σαφή και πλήρη καταγραφή και αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητουμένων,έπειτα η εκτέλεση τους σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,και τέλος η ανάλυση οργανωμένων βημάτων επίλυσης.

Β. πρώτα η κατανόησή τους με σαφή και πλήρη καταγραφή και αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητουμένων,έπειτα η ανάλυσή τους σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,και τέλος η εκτέλεση οργανωμένων βημάτων επίλυσης.

Γ. πρώτα η ανάλυση τους σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,έπειτα η κατανόηση τους με σαφή και πλήρη καταγραφή και αποσαφήνιση των δεδομένων και τέλος η εκτέλεση οργανωμένων βημάτων επίλυσης

Δ. πρώτα η κατανόησή τους με σαφή και πλήρη καταγραφή και αποσαφήνιση των ζητουμένων,έπειτα η ανάλυσή τους σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,και τέλος η ανάλυση σε οργανωμένα βήματα επίλυσης.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-10-31

3η ερώτηση

Ένα πρόγραμμα περιέχει;

2015-10-31 18:04:23

Α. εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία και να επιλύσει ένα πρόβλημα.
Δίνουμε στον υπολογιστή δεδομένα για το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτός τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές των προγραμμάτων που εκτελεί,και στο τέλος μάς δίνει την απάντηση στο πρόβλημά μας.

Β. εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον χρήστη του υπολογιστή, για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία και να επιλύσει ένα πρόβλημα.
Δίνουμε στον υπολογιστή δεδομένα για το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτός τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές των προγραμμάτων που εκτελεί,και στο τέλος μάς δίνει την απάντηση στο πρόβλημά μας.

Γ. εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία και να επιλύσει ένα πρόβλημα.
Δίνουμε στον υπολογιστή τα ζητούμενα για το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτός τα αναλύει σύμφωνα με τις εντολές των προγραμμάτων που εκτελεί,και στο τέλος μάς δίνει την απάντηση στο πρόβλημά μας.

Δ. εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία και να επιλύσει ένα πρόβλημα.
Δίνουμε στον υπολογιστή δεδομένα για το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αυτός τα εισάγει σύμφωνα με τις εντολές του χρήστη,και στο τέλος εμφανίζει όλες τις δυνατές απαντήσεις(αν υπάρχουν) που μπορεί να δέχεται το πρόβλημα.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-10-31

4η ερώτηση

Η ανάπτυξη εφαρμογών πρέπει να ακολουθεί μια συστηματική διαδικασία με βήματα-φάσεις, ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα, οι δυσλειτουργίες και οι ελλείψεις. Εξάλλου, με το πέρασμα των χρόνων, τα προγράμματα γίνονται εκτενέστερα σε μέγεθος και πιο πολύπλοκα, οπότε και η κατασκευή τους γίνεται πιο απαιτητική. Ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής περιλαμβάνει ,σύμφωνα με τη σειρά υλοποίησης, τις παρακάτω φάσεις:

2015-10-31 18:16:10

Α.

 • Στη φάση της Σχεδίασης καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος που καλείται να επιλύσει η υπό ανάπτυξη εφαρμογή.
 • Στη φάση της Ανάλυσης καθορίζονται οι ενότητες (μέρη) από τις οποίες θα αποτελείται η εφαρμογή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.
 • Στη φάση της Υλοποίησης επιλέγεται η γλώσσα προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής.
 • Στη φάση της Λειτουργίας η εφαρμογή δίνεται αρχικά στους χρήστες για δοκιμές και ελέγχους, ώστε να βρεθούν και διορθωθούν πιθανά λάθη και αποκλίσεις από τις αρχικές προδιαγραφές, και έπειτα ξεκινάει η κανονική χρήση της.
 • Τέλος, στη φάση της Συντήρησης γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές, αναβαθμίσεις και διορθώσεις της εφαρμογής,προκειμένου αυτή να συνεχίσει να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα και αποδοτικά.
 • Β.

 • Στη φάση της Ανάλυσης καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος που καλείται να επιλύσει η υπό ανάπτυξη εφαρμογή.
 • Στη φάση της Σχεδίασης καθορίζονται οι ενότητες (μέρη) από τις οποίες θα αποτελείται η εφαρμογή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.
 • Στη φάση της Υλοποίησης επιλέγεται η γλώσσα προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής.
 • Στη φάση της Λειτουργίας η εφαρμογή δίνεται αρχικά στους χρήστες για δοκιμές και ελέγχους, ώστε να βρεθούν και διορθωθούν πιθανά λάθη και αποκλίσεις από τις αρχικές προδιαγραφές, και έπειτα ξεκινάει η κανονική χρήση της.
 • Τέλος, στη φάση της Συντήρησης γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές, αναβαθμίσεις και διορθώσεις της εφαρμογής,προκειμένου αυτή να συνεχίσει να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα και αποδοτικά.
 • Γ.

 • Στη φάση της Ανάλυσης καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος που καλείται να επιλύσει η υπό ανάπτυξη εφαρμογή.
 • Στη φάση της Σχεδίασης καθορίζονται οι ενότητες (μέρη) από τις οποίες θα αποτελείται η εφαρμογή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.
 • Στη φάση της Λειτουργίας επιλέγεται η γλώσσα προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής.
 • Στη φάση της Υλοποίησης η εφαρμογή δίνεται αρχικά στους χρήστες για δοκιμές και ελέγχους, ώστε να βρεθούν και διορθωθούν πιθανά λάθη και αποκλίσεις από τις αρχικές προδιαγραφές, και έπειτα ξεκινάει η κανονική χρήση της.
 • Τέλος, στη φάση της Συντήρησης γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές, αναβαθμίσεις και διορθώσεις της εφαρμογής,προκειμένου αυτή να συνεχίσει να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα και αποδοτικά.
 • Δ.

 • Στη φάση της Ανάλυσης καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος που καλείται να επιλύσει η υπό ανάπτυξη εφαρμογή.
 • Στη φάση της Σχεδίασης καθορίζονται οι ενότητες (μέρη) από τις οποίες θα αποτελείται η εφαρμογή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους.
 • Στη φάση της Υλοποίησης η εφαρμογή δίνεται αρχικά στους χρήστες για δοκιμές και ελέγχους, ώστε να βρεθούν και διορθωθούν πιθανά λάθη και αποκλίσεις από τις αρχικές προδιαγραφές
 • Στη φάση της Λειτουργίας επιλέγεται η γλώσσα προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής.
 • Τέλος, στη φάση της Συντήρησης γίνονται όλες οι απαραίτητες προσαρμογές, αναβαθμίσεις και διορθώσεις της εφαρμογής,προκειμένου αυτή να συνεχίσει να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα και αποδοτικά.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-10-31

  5η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.

  2015-10-31 18:29:33

  Α. Συντακτικά λάθη ονομάζουμε τα σφάλματα που σχετίζονται με τη σύνταξη μιας γλώσσας προγραμματισμού.

  Β. Αλγόριθμο ονομάζουμε ένα σύνολο εντολών (οδηγιών) που, αν εκτελεστούν με ακρίβεια, οδηγούν στην πραγμα- τοποίηση μιας εργασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος.

  Γ. Ο υπολογιστής μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλο πλήθος δεδομένων (αριθμούς, κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο), εκτελεί υπολογισμούς και επεξεργάζεται δεδομένα ταχύτερα από τον άνθρωπο, και εκτελεί με πειθαρχία, συνέπεια και χωρίς επαναλήψεις μια λογική σειρά εντολών.

  Δ. Δομή δεδομένων ονομάζουμε ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών (εισαγωγή, προσπέλαση, διαγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση κ.λπ.)


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-10-31

  Έχει διαβαστεί: 484 φορές


  Κατηγορία:

  Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ05