Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

15 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.

2015-01-24 17:26:19

Α. Tα μεγάλα συστήματα (mainframes) τα χρησιμοποιούν μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες και εταιρείες

Β. Οι υπερυπολογιστές συμπεριλαμβάνουν και τους φορητούς υπολογιστές (laptops, netbooks, ultrabooks)

Γ. Οι υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά εργαστήρια

Δ. Οι προσωπικοί υπολογιστές (personal computers - PC)συμπεριλαμβάνουν και τους φορητούς υπολογιστές (laptops, netbooks, ultrabooks)


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

2η ερώτηση

Η αρχιτεκτονική υπολογιστών

2015-01-24 17:34:20

Α. είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις. Συνήθως δίνεται έμφαση στη δομή και λειτουργία του επεξεργαστή, και στους τρόπους προσπέλασης στη μνήμη.

Β. είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του αλλά δεν ασχολείται με τις μεταξύ τους σχέσεις. Συνήθως δίνεται έμφαση στη δομή και λειτουργία του επεξεργαστή, και στους τρόπους προσπέλασης στη μνήμη.

Γ. είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις. Συνήθως δίνεται έμφαση στη δομή και λειτουργία του επεξεργαστή, και στους τρόπους προσπέλασης στη μνήμη.

Δ. είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις. Συνήθως δίνεται έμφαση στη δομή και λειτουργία του σκληρού δίσκου και του τροφοδοτικού.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

3η ερώτηση

Η κεντρική μονάδα περιέχει σίγουρα τα παρακάτω μέρη:

2015-01-24 17:39:39

Α.

  • Μητρική Κάρτα
  • Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
  • Κύρια Μνήμη
  • Περιφερειακή Μνήμη (Μονάδες αποθήκευσης)
  • Τροφοδοτικό
  • προαιρετικά Κάρτες επέκτασης.
  • Β.

  • Μητρική Κάρτα
  • Κεντρική Μονάδα (ΚΜ)
  • Κύρια Μνήμη
  • Περιφερειακή Μνήμη (Μονάδες αποθήκευσης)
  • Τροφοδοτικό
  • προαιρετικά Κάρτες επέκτασης.
  • Γ.

  • Μητρική Κάρτα
  • Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
  • Κύρια Μνήμη
  • Περιφερειακή Μνήμη (Μονάδες αποθήκευσης)
  • προαιρετικά Κάρτες επέκτασης.
  • Δ.

  • Μητρική Κάρτα
  • Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
  • Περιφερειακή Μνήμη (Μονάδες αποθήκευσης)
  • Τροφοδοτικό
  • προαιρετικά Κάρτες επέκτασης.

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    4η ερώτηση

    Oi περιφερειακές συσκευές:

    2015-01-24 17:43:40

    Α. χωρίζονται σε συσκευές εισόδου, όπως για παράδειγμα:

  • πληκτρολόγιο
  • ποντίκι
  • οθόνη
  • κάμερα (webcamera)
  • σαρωτής (scanner)

  • και συσκευές εξόδου:
  • μικρόφωνο
  • εκτυπωτής
  • ηχεία.
  • Β. χωρίζονται σε συσκευές εξόδου, όπως για παράδειγμα:

  • πληκτρολόγιο
  • ποντίκι
  • μικρόφωνο
  • κάμερα (webcamera)
  • σαρωτής (scanner)

  • και συσκευές εισόδου:
  • οθόνη
  • εκτυπωτής
  • ηχεία.
  • Γ. χωρίζονται σε συσκευές εισόδου, όπως για παράδειγμα:

  • πληκτρολόγιο
  • ποντίκι
  • μικρόφωνο
  • κάμερα (webcamera)
  • σαρωτής (scanner)

  • και συσκευές εξόδου:
  • οθόνη
  • εκτυπωτής
  • ηχεία.
  • Δ. χωρίζονται σε συσκευές εισόδου, όπως για παράδειγμα:

  • πληκτρολόγιο
  • ποντίκι
  • μικρόφωνο
  • κάμερα (webcamera)
  • σαρωτής (scanner)

  • και συσκευές της κεντρικής μονάδας:
  • Επεξεργαστής
  • Μνήμη.

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    5η ερώτηση

    Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.

    2015-01-24 17:50:11

    Α. Μια μητρική κάρτα περιλαμβάνει υποδοχή επεξεργαστή (cpu socket)

    Β. Μια μητρική κάρτα περιλαμβάνει μια μη πτητική μνήμη σε μορφή Flash ROM, στην οποία περιέχεται το BIOS (Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου)

    Γ. Μια μητρική κάρτα περιλαμβάνει θύρες για κάρτες επέκτασης

    Δ. Μια μητρική κάρτα περιλαμβάνει το τροφοδοτικό και βρίσκεται δίπλα στον επεξεργαστή.


    Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    6η ερώτηση

    Ο επεξεργαστής αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική φον Νόιμαν:

    2015-01-24 17:57:14

    Α.

  • Τη Μονάδα Ελέγχου, όπου εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) και πράξεις λογικής (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση,συγκρίσεις).

  • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic andLogic Unit – ALU), η οποία κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η μονάδα αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου.

  • Τους Καταχωρητές (Registers), μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους.
  • Β.

  • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic andLogic Unit – ALU), όπου εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) και πράξεις λογικής (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση,συγκρίσεις).

  • Τη Μονάδα Ελέγχου, η οποία κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η μονάδα αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου.

  • Τους Καταχωρητές (Registers), μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους.
  • Γ.

  • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic andLogic Unit – ALU), όπου εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές πράξεις (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση,συγκρίσεις) και πράξεις λογικής (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση).

  • Τη Μονάδα Ελέγχου, η οποία κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η μονάδα αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου.

  • Τους Καταχωρητές (Registers), μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους.
  • Δ.

  • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic andLogic Unit – ALU), όπου εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) και πράξεις λογικής (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση,συγκρίσεις).

  • Τη Μονάδα Ελέγχου, η οποία κατευθύνεται από τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η Αριθμητική και Λογική Μονάδα διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και η μονάδα ελέγχου καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου.

  • Τους Καταχωρητές (Registers), μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους.

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    7η ερώτηση

    Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή.

    2015-01-24 18:06:27

    Α. Ο Μετρητής Προγράμματος (Program Counter), είναι ο καταχωρητής στον οποίο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση της εντολής που μεταφέρεται από το δίσκο, για να εκτελεστεί.

    Β. Ο Μετρητής Προγράμματος (Program Counter), είναι ο καταχωρητής στον οποίο είναι αποθηκευμένη η εντολή που μεταφέρεται από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.

    Γ. Ο Μετρητής Προγράμματος (Program Counter), είναι ο καταχωρητής στον οποίο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση της εντολής που μεταφέρεται από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.

    Δ. Ο Μετρητής Προγράμματος (Program Counter), είναι ο καταχωρητής στον οποίο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση της επόμενης εντολής που θα ανακτηθεί από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.


    Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    8η ερώτηση

    Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή.

    2015-01-24 18:12:05

    Α. Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον Kαταχωρητή εντολής (Instruction Register).
    Ο συγκεκριμένος καταχωρητής «κρατάει» την εντολή για όσο χρόνο χρειάζεται ο επεξεργαστής για την αποκωδικοποίηση, προετοιμασία και τελικά εκτέλεσή της.

    Β. Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε διεύθυνση εντολής που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον Kαταχωρητή εντολής (Instruction Register).
    Ο συγκεκριμένος καταχωρητής «κρατάει» τη διεύθυνση εντολής για όσο χρόνο χρειάζεται ο απαριθμητής προγράμματος για την αποκωδικοποίηση, προετοιμασία και τελικά εκτέλεσή της.

    Γ. Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον Kαταχωρητή εντολής (Instruction Register).
    Ο συγκεκριμένος καταχωρητής «κρατάει» την εντολή για όσο χρόνο χρειάζεται η μνήμη για την αποκωδικοποίηση, προετοιμασία και τελικά εκτέλεσή της.

    Δ. Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον Kαταχωρητή εντολής (Instruction Register).
    Ο συγκεκριμένος καταχωρητής «κρατάει» την εντολή για όσο χρόνο χρειάζεται ο επεξεργαστής για την αποκωδικοποίηση, προετοιμασία και τελικά εκτέλεσή της.


    Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    9η ερώτηση

    Τα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να καταλάβουμε τις δυνατότητες της ΚΜΕ είναι τα παρακάτω:

    2015-01-24 18:28:29

    Α.

  • το μέγεθος του ρολογιού
  • η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture - ISA)
  • το μέγεθος λέξης (word size)
  • Β.

  • η συχνότητα του ρολογιού
  • η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture - ISA)
  • η συχνότητα λέξης (word size)
  • Γ.

  • η συχνότητα του ρολογιού
  • η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture - ISA)
  • το μέγεθος λέξης (word size)
  • Δ.

  • η συχνότητα του ρολογιού
  • η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture - ISA)
  • το μέγεθος του επεξεργαστή (cpu size)

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    10η ερώτηση

    Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.

    2015-01-24 18:32:08

    Α. Κάθε επεξεργαστής περιέχει ένα εσωτερικό ρολόι που παράγει παλμούς σε τακτές χρονικές στιγμές, ώστε να ρυθμίζει την εκτέλεση των εντολών αλλά και τον συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή. Το πλήθος των παλμών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αποτελεί τη συχνότητά του.
    Ένας τυπικός επεξεργαστής σήμερα διαθέτει συχνότητα ρολογιού μεταξύ 2 και 4 GHz.

    Β. Μέγεθος λέξης
    Λέξη ονομάζουμε τη φυσική μονάδα δεδομένων που χρησιμοποιείται από μία συγκεκριμένη σχεδίαση επεξεργαστή.
    Μια λέξη αποτελείται από ένα συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων 0 και 9 (bit) το οποίο δηλώνει το μέγεθός της.
    Επίσης, η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που μπορεί να μεταφερθεί από και προς τη μνήμη σε μία λειτουργία είναι ίση με το μέγεθος της λέξης. Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μέγεθος λέξης 32 byte ή 64 byte.

    Γ. Η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών είναι το μέρος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών που σχετίζεται με τον προγραμματισμό.
    Περιλαμβάνει τις εντολές και τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή όπως επίσης τους καταχωρητές, την αρχιτεκτονική μνήμης και τρόπους διευθυνσιοδότησης .
    Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις, η αρχιτεκτονική CISC και η αρχιτεκτονική RISC.
    Η αρχιτεκτονική CISC διαθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο εντολών, πολλές από τις οποίες είναι εξειδικευμένες.
    Από την άλλη, η αρχιτεκτονική RISC διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών, το οποίο περιέχει εκείνες τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε προγράμματα.

    Δ. Οι έλεγχοι επιδόσεων (benchmarks),εκτελούν ένα ή περισσότερα προγράμματα στο υπό εξέταση υπολογιστικό σύστημα και μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια συγκριτική εικόνα για τις δυνατότητες της ΚΜΕ που διαθέτουμε.


    Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    11η ερώτηση
    Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01

    Υπάρχουν τέσσερα βήματα που εκτελούνται σχεδόν σε όλους τους επεξεργαστές.

    2015-01-24 18:43:24

    Α.

  • Στο πρώτο βήμα γίνεται η αποκωδικοποίηση (decode).
    Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα που έχουν σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. Ένα τμήμα της εντολής, που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας (opcode), δείχνει ποια εργασία θα εκτελεστεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται, όπως οι τελεσταίοι για τις αριθμητικές πράξεις.

  • Στο δεύτερο βήμα γίνεται η μεταφορά (fetch) της εντολής από το σημείο της μνήμης στο οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος. Η εντολή πρέπει να ανακληθεί από τη σχετικά αργή κύρια μνήμη και αναγκάζει τον επεξεργαστή να περιμένει. Οι σύγχρονες ΚΜΕ χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες (cache) και αρχιτεκτονικές διοχέτευσης (pipeline), για να ξεπεράσουν αυτή την καθυστέρηση.

  • Στο τρίτο βήμα η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί (execute) η επιθυμητή λειτουργία.

  • Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη (store ή writeback).
  • Β.

  • Στο πρώτο βήμα γίνεται η μεταφορά (fetch) της εντολής από το σημείο της μνήμης στο οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος. Η εντολή πρέπει να ανακληθεί από τη σχετικά αργή κύρια μνήμη και αναγκάζει τον επεξεργαστή να περιμένει. Οι σύγχρονες ΚΜΕ χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες (cache) και αρχιτεκτονικές διοχέτευσης (pipeline), για να ξεπεράσουν αυτή την καθυστέρηση.

  • Στο δεύτερο βήμα γίνεται η αποκωδικοποίηση (decode).
    Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα που έχουν σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. Ένα τμήμα της εντολής, που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας (opcode), δείχνει ποια εργασία θα εκτελεστεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται, όπως οι τελεσταίοι για τις αριθμητικές πράξεις.

  • Στο τρίτο βήμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη (store ή writeback).

  • Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί (execute) η επιθυμητή λειτουργία.
  • Γ.

  • Στο πρώτο βήμα γίνεται η μεταφορά (fetch) της εντολής από το σημείο της μνήμης στο οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος. Η εντολή πρέπει να ανακληθεί από τη σχετικά αργή κύρια μνήμη και αναγκάζει τον επεξεργαστή να περιμένει. Οι σύγχρονες ΚΜΕ χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες (cache) και αρχιτεκτονικές διοχέτευσης (pipeline), για να ξεπεράσουν αυτή την καθυστέρηση.

  • Στο δεύτερο βήμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη (store ή writeback).

  • Στο τρίτο βήμα γίνεται η αποκωδικοποίηση (decode).
    Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα που έχουν σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. Ένα τμήμα της εντολής, που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας (opcode), δείχνει ποια εργασία θα εκτελεστεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται, όπως οι τελεσταίοι για τις αριθμητικές πράξεις.

  • Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί (execute) η επιθυμητή λειτουργία.
  • Δ.

  • Στο πρώτο βήμα γίνεται η μεταφορά (fetch) της εντολής από το σημείο της μνήμης στο οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος. Η εντολή πρέπει να ανακληθεί από τη σχετικά αργή κύρια μνήμη και αναγκάζει τον επεξεργαστή να περιμένει. Οι σύγχρονες ΚΜΕ χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες (cache) και αρχιτεκτονικές διοχέτευσης (pipeline), για να ξεπεράσουν αυτή την καθυστέρηση.

  • Στο δεύτερο βήμα γίνεται η αποκωδικοποίηση (decode).
    Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα που έχουν σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. Ένα τμήμα της εντολής, που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας (opcode), δείχνει ποια εργασία θα εκτελεστεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα δεδομένα που απαιτούνται, όπως οι τελεσταίοι για τις αριθμητικές πράξεις.

  • Στο τρίτο βήμα η ΚΜΕ χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί (execute) η επιθυμητή λειτουργία.

  • Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη (store ή writeback).

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    12η ερώτηση
    Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01

    Με βάση το παραπάνω σχήμα να επιλέξετε τη σωστή πρόταση

    2015-01-24 19:00:08

    Α.

  • Οι καταχωρητές είναι πιο αργοί από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Οι καταχωρητές έχουν μικρότερη χωρητικότητα από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) είναι πιο γρήγορη από το σκληρό δίσκο.
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το σκληρό δίσκο.
  • Β.

  • Οι καταχωρητές είναι πιο γρήγοροι από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Οι καταχωρητές έχουν μικρότερη χωρητικότητα από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) είναι πιο γρήγορη από το σκληρό δίσκο.
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) έχει μικρότερη χωρητικότητα το σκληρό δίσκο.
  • Γ.

  • Οι καταχωρητές είναι πιο γρήγοροι από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Οι καταχωρητές έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) είναι πιο γρήγορη από το σκληρό δίσκο.
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το σκληρό δίσκο.
  • Δ.

  • Οι καταχωρητές είναι πιο αργοί από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Οι καταχωρητές έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από την κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM).
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) είναι πιο αργή από το σκληρό δίσκο.
  • Η κύρια μνήμη ημιαγωγών (DRAM) έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα το σκληρό δίσκο.

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    13η ερώτηση
    Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01

    Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος.

    2015-01-24 19:20:07

    Α. Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

    Β. Κύρια Μνήμη
    Η κύρια ή κεντρική μνήμη αποτελεί το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ των γρήγορων «κρυφών» μνημών του επεξεργαστή και των αργών περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης.
    Αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος κελιών (cells) και όλα έχουν την ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετικό περιεχόμενο.

    Γ. Το κελί της κύριας μνήμης μπορεί να έχει μέγεθος ενός byte (δηλαδή 8 bit) ή το μέγεθος της λέξης του επεξεργαστή δηλαδή 16, 32 ή 64 bit.
    Στην πρώτη περίπτωση έχουμε διευθυνσιοδότηση byte, ενώ στη δεύτερη διευθυνσιοδότηση λέξης.

    Δ. Η χωρητικότητα της μνήμης αναφέρεται στο πλήθος των δυαδικών ψηφίων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή.
    Ένας τυπικός υπολογιστής χρειάζεται σήμερα 2 με 4 GB για μια απρόσκοπτη λειτουργία.


    Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    14η ερώτηση

    Η Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory– RAM) χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:

    2015-01-24 19:29:46

    Α.

  • Tον χρόνο προσπέλασης (access time), τον χρόνο δηλαδή που μεσολαβεί από την αίτηση ανάγνωσης ενός κελιού μέχρι την παραλαβή του περιεχομένου του.

  • Tον χρόνο κύκλου (cycle time), που αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων της μνήμης.
    Ο χρόνος κύκλου είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο προσπέλασης, επειδή χρειάζεται να σταθεροποιηθούν ηλεκτρικά οι γραμμές διευθυνσιοδότησης προτού γίνει η επόμενη κλήση.
    Επίσης, απαιτείται κάποιος νεκρός χρόνος, στον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία κλήση στη μνήμη, για την αναζωογόνησή της (refresh time) μετά από κάθε ανάγνωση ή εγγραφή.

  • Το εύρος ζώνης (bandwidth), το οποίο είναι η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη.
    Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από τον χρονισμό της μνήμης και τη μετράμε σε MB/s.

  • Β.

  • Tον χρόνο κύκλου (cycle time), τον χρόνο δηλαδή που μεσολαβεί από την αίτηση ανάγνωσης ενός κελιού μέχρι την παραλαβή του περιεχομένου του.

  • Tον χρόνο προσπέλασης (access time), που αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων της μνήμης.
    Ο χρόνος προσπέλασης είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο κύκλου, επειδή χρειάζεται να σταθεροποιηθούν ηλεκτρικά οι γραμμές διευθυνσιοδότησης προτού γίνει η επόμενη κλήση.
    Επίσης, απαιτείται κάποιος νεκρός χρόνος, στον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία κλήση στη μνήμη, για την αναζωογόνησή της (refresh time) μετά από κάθε ανάγνωση ή εγγραφή.

  • Το εύρος ζώνης (bandwidth), το οποίο είναι η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη.
    Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από τον χρονισμό της μνήμης και τη μετράμε σε MB/s.

  • Γ.

  • Tον χρόνο προσπέλασης (access time), τον χρόνο δηλαδή που μεσολαβεί από την αίτηση ανάγνωσης ενός κελιού μέχρι την παραλαβή του περιεχομένου του.

  • Tον χρόνο κύκλου (cycle time), που αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων της μνήμης.
    Ο χρόνος κύκλου είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο προσπέλασης, επειδή χρειάζεται να σταθεροποιηθούν ηλεκτρικά οι γραμμές διευθυνσιοδότησης προτού γίνει η επόμενη κλήση.
    Επίσης, απαιτείται κάποιος νεκρός χρόνος, στον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία κλήση στη μνήμη, για την αναζωογόνησή της (refresh time) μετά από κάθε ανάγνωση ή εγγραφή.

  • Το εύρος ζώνης (bandwidth), το οποίο είναι η μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης.
    Η χωρητικότητα αυτή εξαρτάται από τον χρονισμό της μνήμης και τη μετράμε σε MB/s.

  • Δ.

  • Tον χρόνο προσπέλασης (access time), τον χρόνο δηλαδή που μεσολαβεί από την αίτηση ανάγνωσης ενός κελιού μέχρι την παραλαβή του περιεχομένου του.

  • Tον χρόνο κύκλου (cycle time), που αποτελεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ τεσσάρων διαδοχικών κλήσεων της μνήμης.
    Ο χρόνος κύκλου είναι μικρότερος από τον χρόνο προσπέλασης, επειδή χρειάζεται να σταθεροποιηθούν ηλεκτρικά οι γραμμές διευθυνσιοδότησης προτού γίνει η επόμενη κλήση.
    Επίσης, απαιτείται κάποιος νεκρός χρόνος, στον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία κλήση στη μνήμη, για την αναζωογόνησή της (refresh time) μετά από κάθε ανάγνωση ή εγγραφή.

  • Το εύρος ζώνης (bandwidth), το οποίο είναι η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη.
    Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από τον χρονισμό της μνήμης και τη μετράμε σε MB/s.


  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    15η ερώτηση
    Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01

    Με βάση το παραπάνω σχήμα να επιλέξετε τη σωστή πρόταση

    2015-01-24 20:04:52

    Α.

  • Σχήμα 1: Ο Κολοσσός (Colossus), ο πρώτος προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε λυχνίες κενού (vacuum tubes), για να εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις.
    Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούσε και ο πιο γνωστός ENIAC, που θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο.

  • Σχήμα 2: Η κρυσταλλοτρίοδος (transistor), επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.

  • Σχήμα 3: Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου.
    Η χρήση αυτής της τεχνολογίας οδήγησε σε ακόμα μικρότερους, ταχύτερους και πιο οικονομικούς υπολογιστές.
    Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εξελίσσονται κι αυτά και αυξάνεται συνεχώς το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν.
    Έτσι, ξεκινήσαμε από τη Μι- κρής Κλίμακας Ολοκλήρωση (Small-Scale Integration - SSI), περάσαμε στη Μεσαία Κλίμακα (MSI) και φτάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στη Μεγάλη Κλίμακα (LSI).
  • Β.

  • Σχήμα 1: Η κρυσταλλοτρίοδος (transistor), επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.

  • Σχήμα 2: Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου.
    Η χρήση αυτής της τεχνολογίας οδήγησε σε ακόμα μικρότερους, ταχύτερους και πιο οικονομικούς υπολογιστές.
    Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εξελίσσονται κι αυτά και αυξάνεται συνεχώς το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν.
    Έτσι, ξεκινήσαμε από τη Μι- κρής Κλίμακας Ολοκλήρωση (Small-Scale Integration - SSI), περάσαμε στη Μεσαία Κλίμακα (MSI) και φτάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στη Μεγάλη Κλίμακα (LSI).

  • Σχήμα 3: Ο Κολοσσός (Colossus), ο πρώτος προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε λυχνίες κενού (vacuum tubes), για να εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις.
    Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούσε και ο πιο γνωστός ENIAC, που θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο.
  • Γ.

  • Σχήμα 1: Η κρυσταλλοτρίοδος (transistor), επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.

  • Σχήμα 2: Ο Κολοσσός (Colossus), ο πρώτος προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε λυχνίες κενού (vacuum tubes), για να εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις.
    Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούσε και ο πιο γνωστός ENIAC, που θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο.

  • Σχήμα 3: Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου.
    Η χρήση αυτής της τεχνολογίας οδήγησε σε ακόμα μικρότερους, ταχύτερους και πιο οικονομικούς υπολογιστές.
    Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εξελίσσονται κι αυτά και αυξάνεται συνεχώς το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν.
    Έτσι, ξεκινήσαμε από τη Μι- κρής Κλίμακας Ολοκλήρωση (Small-Scale Integration - SSI), περάσαμε στη Μεσαία Κλίμακα (MSI) και φτάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στη Μεγάλη Κλίμακα (LSI).
  • Δ.

  • Σχήμα 1: Ο Κολοσσός (Colossus), ο πρώτος προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε λυχνίες κενού (vacuum tubes), για να εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις.
    Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούσε και ο πιο γνωστός ENIAC, που θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο.

  • Σχήμα 2: Το ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου.
    Η χρήση αυτής της τεχνολογίας οδήγησε σε ακόμα μικρότερους, ταχύτερους και πιο οικονομικούς υπολογιστές.
    Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εξελίσσονται κι αυτά και αυξάνεται συνεχώς το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν.
    Έτσι, ξεκινήσαμε από τη Μι- κρής Κλίμακας Ολοκλήρωση (Small-Scale Integration - SSI), περάσαμε στη Μεσαία Κλίμακα (MSI) και φτάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στη Μεγάλη Κλίμακα (LSI).

  • Σχήμα 3: Η κρυσταλλοτρίοδος (transistor), επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.

  • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-01-24

    Έχει διαβαστεί: 1216 φορές


    Κατηγορία:

    Εφαρμογές_Πληροφ_κεφ01