Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

18 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Ως πρόβλημα θεωρούμε:
2013-07-13 21:30:03

Α. κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση,κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.Η λύση του προβλήματος είναι προφανής.

Β. κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση,κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.Η λύση του προβλήματος δεν μας είναι γνωστή,ούτε προφανής.

Γ. κάθε αριθμητικό μόνο ζήτημα που τίθεται προς επίλυση και πρέπει να αντιμετωπιστεί.Η λύση του προβλήματος δεν μας είναι γνωστή.

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

2η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή:
2013-07-13 21:32:53

Α. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε με τις μέχρι τώρα γνώσεις μας

Β. Υπάρχουν προβλήματα που έχει αποδεικτεί οτι δεν μπορούμε να τα λύσουμε

Γ. Όλα τα προβλήματα λύνονται

Δ. Υπάρχουν προβλήματα που είναι σίγουρο οτι λύνονται λόγω της συνάφειας τους με κάποια άλλα προβλήματα των οποίων η λύση μας είναι ήδη γνωστή


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

3η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:
2013-07-13 21:35:41

Α. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει πρωτα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του και να διακρίνουμε τα δεδομένα(στοιχεία που ψάχνουμε) και τα ζητούμενα του(στοιχεία που μας είναι γνωστά).

Β. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει πρωτα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του και αρκεί μόνο να κατανοήσουμε τα ζητούμενα του(στοιχεία που ψάχνουμε).

Γ. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει πρωτα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του και αρκεί μόνο να κατανοήσουμε τα δεδομένα του(στοιχεία που μας είναι γνωστά)

Δ. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει πρωτα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του και να διακρίνουμε τα δεδομένα(στοιχεία που μας είναι γνωστά) και τα ζητούμενα του(στοιχεία που ψάχνουμε).


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

4η ερώτηση

Για την καλύτερη κατανόηση ενός προβλήματος θα πρέπει να υπάρχει: 2013-07-13 21:37:34

Α. Σαφήνεια - ορθότητα - απλότητα στις οδηγίες που μας δίνονται

Β. Σαφήνεια - απλότητα στις οδηγίες που μας δίνονται

Γ. Σαφήνεια - ορθότητα στις οδηγίες που μας δίνονται

Δ. Σαφήνεια στις οδηγίες που μας δίνονται


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

5η ερώτηση

Αλγόριθμο ονομάζουμε:
2013-07-13 21:39:30

Α. τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών - βημάτων ,με σκοπό την κατανόηση ενός προβλήματος

Β. τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών - βημάτων ,με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος

Γ. την ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών - βημάτων ,με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος

Δ. τη σαφή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών - βημάτων ,με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

6η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν εκφράζει ιδιότητα αλγορίθμου.Οι οδηγίες-βήματα θα πρέπει:
2013-07-13 21:41:02

Α. κάποτε να τελειώνουν

Β. να έχουν ακρίβεια και σαφήνεια

Γ. να είναι εκφρασμένες με απλά λόγια

Δ. να είναι εκφρασμένες με λίγα λόγια


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

7η ερώτηση

Μια σειρά εντολών που δίνονται στον υπολογιστή(σε γλώσσα κατανοητη γι αυτόν) με σκοπό να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία ή να υπολογίσει κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα ονομάζεται:
2013-07-13 21:42:47

Α. Αλγόριθμος

Β. Προγραμματισμός

Γ. Πρόγραμμα

Δ. Γλώσσα προγραμματισμού


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

8η ερώτηση

Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων στον υπολογιστή ονομάζεται:
2013-07-13 21:44:36

Α. Αλγόριθμος

Β. Προγραμματισμός

Γ. Πρόγραμμα

Δ. Γλώσσα προγραμματισμού


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

9η ερώτηση

Οι γλώσσες που καταλαβαίνουν οι υπολογιστές είναι τεχνητές γλώσσες και ονομάζονται:
2013-07-13 21:46:46

Α. Αλγόριθμος

Β. Προγραμματισμός

Γ. Πρόγραμμα

Δ. Γλώσσες προγραμματισμού


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

10η ερώτηση
Γ_Γυμνασίου_εν1_κεφ1

Στη γλώσσα μηχανής οι εντολές αποτελούνται:
2013-07-13 21:48:35

Α. από αγγλικές λέξεις

Β. από αγγλικές λέξεις που καταλαβαίνει ο υπολογιστής

Γ. μόνο από τα ψηφία 0 και 1

Δ. μόνο από τα ψηφία 0 και 9


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

11η ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι:
2013-07-13 21:50:29

Α. αλφάβητο - λεξιλόγιο - συντακτικό

Β. αλφάβητο - λεξιλόγιο - αριθμούς

Γ. αλφάβητο - σύμβολα - συντακτικό

Δ. αλφάβητο - σύμβολα - γραμματική


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

12η ερώτηση

Αλφάβητο μιας γλώσσας είναι:
2013-07-13 21:52:16

Α. το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία.

Β. το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε ,για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις.

Γ. το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα.

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω.


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

13η ερώτηση

Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι:
2013-07-13 21:54:04

Α. το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία

Β. το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε ,για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις

Γ. το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

14η ερώτηση

Συντακτικό μιας γλώσσας είναι:
2013-07-13 21:55:53

Α. το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία!

Β. το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε ,για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις!

Γ. το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα!

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω!


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

15η ερώτηση

Τα κύρια εργαλεία μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι:
2013-07-13 21:57:34

Α. ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος και ένα πρόγραμμα μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στην μορφή που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής δηλαδή 0 και 1

Β. ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος και ένα πρόγραμμα μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στην μορφή που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής δηλαδή 0 και 9

Γ. ένα πρόγραμμα μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στην μορφή που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής δηλαδή 0 και 1

Δ. ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος και ένα πρόγραμμα μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στην μορφή που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής δηλαδή σε συγκεκριμένες αγγλικές λέξεις


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

16η ερώτηση

Η διαφορά μεταξύ ενός μεταγλωττιστή και ενός διερμηνευτή ειναι οτι:
2013-07-13 21:59:05

Α. ο διερμηνευτής θα ελέγξει μια οδηγία(εντολή) κάθε φορά δηλαδη θα τη μετατρέψει αν είναι λογικά σωστή σε 0 και 1 ενώ ο μεταγλωττιστής θα ελέγξει όλο το προγραμμα για λογικά λάθη και μετα θα το μετατρέψει σε 0 και 1

Β. ο μεταγλωττιστής θα ελέγξει μια οδηγία(εντολή) κάθε φορά δηλαδη θα τη μετατρέψει αν είναι συντακτικά σωστή σε 0 και 1 ενώ ο διερμηνευτής θα ελέγξει όλο το προγραμμα για συντακτικά λάθη και μετα θα το μετατρέψει σε 0 και 1

Γ. ο διερμηνευτής θα ελέγξει μια οδηγία(εντολή) κάθε φορά δηλαδη θα τη μετατρέψει αν είναι συντακτικά σωστή σε 0 και 1 ενώ ο μεταγλωττιστής θα ελέγξει όλο το προγραμμα για συντακτικά λάθη και μετα θα το μετατρέψει σε 0 και 1

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

17η ερώτηση

Αν σε ένα πρόγραμμα έχουμε κάνει λάθος στο συντακτικό ή στο αλφάβητο ή στο λεξιλόγιο της γλώσσας που χρησιμοποιούμε τοτέ αυτό το λάθος ονομάζεται:
2013-07-13 22:00:41

Α. Λογικό

Β. Γραμματικό

Γ. Συντακτικό

Δ. Μεταγλωττιστικό


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

18η ερώτηση

Αν το αποτέλεσμα που τελικά θα προκύψει από την εκτέλεση ενός προγράμματος δεν είναι το αναμενόμενο τοτέ αυτό το λάθος ονομάζεται:
2013-07-13 22:02:18

Α. Λογικό λάθος

Β. Γραμματικό λάθος

Γ. Συντακτικό λάθος

Δ. Μεταγλωττιστικό λάθος


Δημοσιεύτηκε στις: 2013-07-13

Έχει διαβαστεί: 938 φορές


Κατηγορία:

Γ_Γυμνασίου_εν1_κεφ1