Σχολείο

Μαθητές
Κωδικός
Έλεγχος

5 ερωτήσεις

1η ερώτηση

Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται

2015-11-08 11:47:37

Α. μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της είναι γνωστή και προφανής.

Β. μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, αλλά είναι προφανής.

Γ. μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της είναι προφανής.

Δ. μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.


Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

2η ερώτηση

Τα προβλήματα ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες

2015-11-08 11:49:59

Α.

 • Επιλύσιμα είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί.
 • Ανοικτά χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Μη επιλύσιμα ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει ακόμα βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Β.

 • Ανοικτά είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί.
 • Επιλύσιμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Μη επιλύσιμα ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει ακόμα βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Γ.

 • Επιλύσιμα είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί.
 • Μη επιλύσιμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Ανοικτά ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει ακόμα βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Δ.

 • Επιλύσιμα είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί.
 • Μη επιλύσιμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.
 • Ανοικτά ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν μπορεί να βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.

 • Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  3η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή

  2015-11-08 11:57:07

  Α. Οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να λυθεί και μέσω του υπολογι στή, χαρακτηρίζεται υπολογιστικό πρόβλημα.

  Β. Οποιοδήποτε πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως υπολογιστικό πρόβλημα.

  Γ. Οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να λυθεί και μέσω της διαδικασίας της ανάλυσης, χαρακτηρίζεται υπολογιστικό πρόβλημα.

  Δ. Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  4η ερώτηση

  Η Διαδικασία επίλυσης προβλήματος έχει την παρακάτω σειρά:

  2015-11-08 12:01:52

  Α.
  1.Κατανόηση
  2.Σύνθεση
  3.Ανάλυση - Αφαίρεση
  4.Κατηγοριοποίηση
  5.Γενίκευση

  Β.
  1.Κατανόηση
  2.Σύνθεση
  3.Ανάλυση - Αφαίρεση
  4.Γενίκευση
  5.Κατηγοριοποίηση

  Γ.
  1.Ανάλυση - Κατανόηση
  2.Αφαίρεση
  3.Σύνθεση
  4.Κατηγοριοποίηση
  5.Γενίκευση

  Δ.
  1.Κατανόηση
  2.Ανάλυση - Αφαίρεση
  3.Σύνθεση
  4.Κατηγοριοποίηση
  5.Γενίκευση


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  5η ερώτηση

  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος

  2015-11-08 12:07:48

  Α. Η κατανόηση ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων, της σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού του και της αντίστοιχα σωστής ερμηνείας από τη μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει.

  Β. Κατά τη σύνθεση επιχειρείται να μεταφερθούν τα αποτελέσματα σε άλλες παρεμφερείς καταστάσεις ή προβλήματα.

  Γ. Η κατηγοριοποίηση του προβλήματος είναι ένα εξίσου σημαντικό στάδιο, μέσω του οποίου το πρόβλημα κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία, σε μία οικογένεια παρόμοιων προβλημάτων και έτσι διευκολύνεται η επίλυση, αφού παρέχεται η ευκαιρία να προσδιοριστεί το ζητούμενο ανάμεσα σε παρόμοια «αντικείμενα».

  Δ. Η ανάλυση-αφαίρεση έχει ωσ στόχο τη διάσπαση του προβλήματος σε άλλα απλούστερα προβλήματα για να είναι εύκολη η αντιμετώπισή τους.


  Δημοσιεύτηκε στις: 2015-11-08

  Έχει διαβαστεί: 373 φορές


  Κατηγορία:

  ΑΕΠΥ_κεφ_2_1