Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Μαθήματα
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Γ Τάξη - Μαθηματικά

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Μαθηματικά Γ Τάξης Γυμνασίου

Διδακτικό Έτος 2019-2020

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)
Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα
Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x^2 + (α + β)x + αβ »].
1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων
Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 Η εξίσωση αx+β=0
2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.
2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού
2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις μ έναν άγνωστο
Β. Ιδιότητες της διάταξης
Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ έναν άγνωστο

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης
3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του
3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

Κεφ. 5ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

5.1 Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και την εφαρμογή 2))
5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με
ενδεχόμενα» και χωρίς τα «ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»)).
5.3 Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»)

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1 Ισότητα τριγώνων
1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
1.3 Θεώρημα Θαλή.
1.5 Ομοιότητα

Α. Όμοια πολύγωνα
Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0 <= ω <= 180 .
2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
2.4 Νόμος των ημιτόνων – Νόμος των συνημιτόνων.

  Δείτε όλο το έγγραφο

Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019

2. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Διδακτικό Έτος 2017-2018

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.

ΜΕΡΟΣ Α

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)

Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά –άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ^2 +(α+β)χ +αβ »].

1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 Η εξίσωση αχ + β = 0

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.

2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις με έναν άγνωστο

Β. Ιδιότητες της διάταξης

Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

Κεφ. 5ο: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

5.1 Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και την εφαρμογή 2))

5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με ενδεχόμενα» και χωρίς τα «ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»)).

5.3 Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»)


 ΜΕΡΟΣ Β

Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1 Ισότητα τριγώνων

1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

1.3 Θεώρημα Θαλή.

1.5 Ομοιότητα

Α. Όμοια πολύγωνα

Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0 <= ω <= 180

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

2.4 Νόμος των ημιτόνων – Νόμος των συνημιτόνων.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 156798/20-09-2017


Άρθρα
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 1ο - Αλγεβρικές παραστάσεις (Να διατεθούν 31 ώρες)

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις − συμπληρώσεις) (Να διατεθούν 3 ώρες) 

 http://ebooks.edu.gr/

Ο χαρακτήρας της παραγράφου είναι επαναληπτικός. Προτερα&io....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 11:42:26
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 2ο -Εξισώσεις-Ανισώσεις (Να διατεθούν 15 ώρες)

2.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις − συμπληρώσεις)

http://ebooks.edu.gr/ και

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού 

 http://ebooks.edu.gr/ 

(Να διατ&epsil....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 11:37:54
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 3ο - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων - (Να διατεθούν 9 ώρες)

Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι εξολοκλήρου νέο για τους μαθητές.

Γενικά για τα συστήματα προτείνεται:

α) να χρησιμοποιούνται τόσο οι γραφικές όσο και οι αλγεβρικέ....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 11:17:03
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 5ο - Πιθανότητες - (Να διατεθούν 8 ώρες)

Το περιεχόμενο είναι εξολοκλήρου νέο. Η διδασκαλία του κρίνεται απαραίτητη κυρίως λόγω των εφαρμογών σε δραστηριότητες εκτός των μαθηματικών και του διαφορετικού «τρόπου &si....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 11:16:47
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 1ο - Γεωμετρία - Τριγωνομετρία (Να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες)

1.1 Ισότητα τριγώνων (Να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες)  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C104/470/3115,12522/ 

Η ενότητα προσφέρεται για επαφή των μαθητών με πτυχές της μαθηματικής αποδεικτικής διαδικ&alp....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 10:38:02
Κατηγορία:Mαθήματα_Γ_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 2ο - Τριγωνομετρία (Να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας με 0º ≤ω ≤ 180º (Να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C104/470/3116,12528/ 

Ως σύνδεση με την τριγωνομετρία της προηγούμενης τάξης, οι μαθητέ&si....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-03 10:01:56
1η σελίδα σε σύνολο 1

1

Η σελίδα κατέβηκε με ταχύτητα περίπου 2.352 Μbps
Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-09-03 13:12:42
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
4199 Aναγνώσεις

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - (Β ΕΠΑΛ)
Βιβλία
2419 Aναγνώσεις

Εφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσειςΕφαρμογές Πληροφορικής - Γραπτές εξετάσεις
Εξετάσεις
2253 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
2019 Aναγνώσεις

1ο - 2o Μάθημα (Ψηφιακό - Αναλογικό)1ο - 2o Μάθημα (Ψηφιακό - Αναλογικό)
Μαθήματα_B_Γυμν
1950 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Ασκήσεις
2018-05-03 15:53:26

Ασκήσεις
2018-04-15 17:43:08

Ασκήσεις
2018-04-14 20:21:16

Ασκήσεις
2018-04-14 19:46:34

Ασκήσεις
2018-03-12 14:04:25

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


http://www.pe03.gr/
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Μαθήματα
2018-09-03

https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b3-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
Μαθήματα
2018-09-03

http://lyk-tragaias.mysch.gr/lightbot/
Προγραμματισμός
2018-06-11