Νικόλαος Παπάζογλου

Προτεινόμενες
Σελίδες
- Online Εφαρμογές
- Μαθήματα

Προτεινόμενες
Εργασίες
Ερευνητικές_Εργασίες
Χρήστες
Όνομα:
Κωδικός:

Α Τάξη - Μαθηματικά

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021-2022

ΜΕΡΟΣ Α


Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθμοί
1.1 Φυσικοί αριθμοί – Διάταξη Φυσικών – Στρογγυλοποίηση
1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα
2.1 Η έννοια του κλάσματος
2.2 Ισοδύναμα κλάσματα
2.3 Σύγκριση κλασμάτων
2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6 Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 3ο: Δεκαδικοί αριθμοί
3.1 Δεκαδικά κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί, Διάταξη δεκαδικών αριθμών,Στρογγυλοποίηση
3.5 Μονάδες μέτρησης
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις:α + x = β , x −α = β , α − x =β , αx =β ,
α: x =β και x :α = β (χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης ).
4.2 Επίλυση προβλημάτων.
4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων.
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1 Ποσοστά
5.2 Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί
7.1 Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου
7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών
7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών
7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών
7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών


ΜΕΡΟΣ Β


Κεφ. 1ο:Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο
1.2 Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα
1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθυγράμμου τμήματος
1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας
1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες
1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8 Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.12 Επίκεντρη γωνία
1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.1 Συμμετρία ως προς άξονα
2.2 Άξονας συμμετρίας
2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.4 Συμμετρία ως προς σημείο
2.5 Κέντρο συμμετρίας
2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Κεφ. 3ο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια
3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων
3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3 Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο
3.4 Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου


Άρθρα
Δημοσιεύτηκε στις:2021-09-12 16:26:50
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 1ο - Φυσικοί αριθμοί (Να διατεθούν 8 ώρες)

Α Μέρος

Κρίνεται σκόπιμο πριν την διδασκαλία των §1.4 και §1.5 να διατεθούν 3 ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 1.1 και 1.2, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκε&sigm....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:37:01
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 2ο - Κλάσματα (Να διατεθούν 9 ώρες)

Α Μέρος

2.1 Η έννοια του κλάσματος   http://ebooks.edu.gr

 Δραστηριότητες 1, 2, 3, 4 σ. 34.

 Εφαρμογές 1, 2, 3 σ. 35-36.

 Ασκήσεις 4, 5, 8, 9 σ. 36-37

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:36:03
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 3ο - Δεκαδικοί αριθμοί (Να διατεθούν 4 ώρες)

Α Μέρος

3.1 Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10918/ 

Δραστηριότητα 4 σ. 57

Π&alph....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:35:25
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 5ο - Ποσοστά (Να διατεθούν 6 ώρες)

 Α Μέρος

5.1 Ποσοστά (Να διατεθούν 2 ώρες) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10931/ 

Να δοθεί έμφαση στα ποσοστά ως διαφορετική αναπαράσταση των δεκαδικών και των κλασμάτων, αλ&....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:33:43
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 4ο - Εξισώσεις και προβλήματα (Να διατεθούν 4 ώρες)

Α Μέρος

4.1 (Να διατεθούν 2 ώρες)  Η έννοια της εξίσωσης Οι εξισώσεις: α + x = β, x – α = β, α – x = β, αx = β, α : x = β και x : α = β

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10926/ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

 Ω&sigm....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:32:29
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Α Μέρος - Κεφάλαιο 7ο - Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί (Να διατεθούν 29 ώρες)

Α Μέρος

7.1  Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) - H ευθεία των ρητών - Τετμημένη σημείου (Να διατεθούν 2 ώρες)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10944/ 

Η αξιοποίηση της άτ&ups....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:30:21
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 1ο Βασικές Γεωμετρικές έννοιες (Να διατεθούν 19 διδακτικές ώρες)

Β Μέρος

1.1 - 1.4 (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)

1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο άξονα  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2867,10957/ 

Θα &de....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:29:48
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 2ο - Συμμετρία (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)

Β Μέρος

2.1 Συμμετρία ως προς άξονα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2867,10973/  και 2.2 Άξονας συμμετρίας http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2867,10974/  (Να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)

Οι παράγραφο&iota....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 19:21:23
Κατηγορία:Μαθήματα_A_Γυμν

Β Μέρος - Κεφάλαιο 3ο Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια (Να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)

3.1 Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2867,10980/  (Να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, διαφορετικά μέσα αναδεικνύουν &d....

Δημοσιεύτηκε στις:2018-09-02 18:22:40
1η σελίδα σε σύνολο 1

1

Προτεινόμενες Εργασίες

Ερευνητικές_Εργασίες

Συντάκτης: nckpap
2020-03-22
Υλοποίηση: 0 φορές

Σελίδες

ΑναζήτησηE - Βιβλιοθήκη

2017-09-03 13:10:45
Τα 5 πιο δημοφιλή Άρθρα


Μετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλληΜετατροπές από μια δομή επανάληψης σε αλλη
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
31861 Aναγνώσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
10509 Aναγνώσεις

Αλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκωνΑλγόριθμος συγχώνευσης δύο πινάκων
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
9534 Aναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
8643 Aναγνώσεις

Εμφωλευμένοι ΒρόχοιΕμφωλευμένοι Βρόχοι
Πανελλήνιες_ΑΕΠΠ
7715 Aναγνώσεις

Τα 5 πιο πρόσφατα στην Βιβλιοθήκη


Νομοθεσία
2023-09-09 22:07:38

Ύλη
2021-09-12 17:35:02

Νομοθεσία
2021-09-11 16:29:57

Νομοθεσία
2021-01-21 17:41:21

Νομοθεσία
2021-01-21 17:40:10

Οι 5 πιο πρόσφατοι Σύνδεσμοι


https://school-education.ec.europa.eu/el
eTwinning
2024-03-31

https://www.etwinning.gr/
eTwinning
2024-03-31

https://saferinternet4kids.gr/?s=quiz
Ενημερωτικές_ιστοσελίδες
2023-05-01

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs?koupon=433166504
Μαθήματα
2021-09-11

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
Εκπαιδευτική_Ρομποτική
2021-08-30